Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bema Shopping B.V., Postbus 8074, 5901 AB Venlo.

Uitgebreide algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Bema Shopping B.V., handelend onder de naam Vrijgezellenfeest-kleding.nl© Trading, hierna te noemen “Vrijgezellenfeest-kleding.nl©”, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn
gekomen via de online webshop van Vrijgezellenfeest-kleding.nl© tussen Vrijgezellenfeest-kleding.nl© en wederpartij.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Vrijgezellenfeest-kleding.nl© gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor
zover Vrijgezellenfeest-kleding.nl© deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering waarvan die aanvaarding heeft
plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt
bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Vrijgezellenfeest-kleding.nl© met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens Vrijgezellenfeest-kleding.nl© op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad
strekt.
2.2 Vrijgezellenfeest-kleding.nl© is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Vrijgezellenfeest-kleding.nl© heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
2.3 Vrijgezellenfeest-kleding.nl is niet gehouden tot levering indien door een fout op de site of door een technische mankement de prijsstelling en of BTW-vermelding niet in redelijkheid in overeenstemming is met de waarde van het aangeboden product.
2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten,
afwijkt van het aanbod van Vrijgezellenfeest-kleding.nl©, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Vrijgezellenfeest-kleding.nl© te zijn aanvaard indien en zodra Vrijgezellenfeest-kleding.nl© dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.6 Aanbiedingen en/of offertes van Vrijgezellenfeest-kleding.nl© gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.7 Wederpartij heeft een aanbod van Vrijgezellenfeest-kleding.nl© aanvaard indien hij op de website van Vrijgezellenfeest-kleding.nl© zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.8 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Vrijgezellenfeest-kleding.nl© een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs
3.1 Vrijgezellenfeest-kleding.nl© hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
3.2 Vrijgezellenfeest-kleding.nl© is gerechtigd om niet tot levering over te gaan bij foute prijsstelling op de site.

4. Betaling
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de site.
4.2 Onverminderd overigens aan Vrijgezellenfeest-kleding.nl© toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Vrijgezellenfeest-kleding.nl©, van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Vrijgezellenfeest-kleding.nl© is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij.
De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het
minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

5. Levering, Risico
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na
volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag via de betaalmethoden op de site.
5.2 Vrijgezellenfeest-kleding.nl© bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat Vrijgezellenfeest-kleding.nl© goederen aanbiedt bij haar vervoerder  ( PostNL of DHL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij commerciële klanten bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging op het afleveradres.
5.5 Vrijgezellenfeest-kleding.nl© is niet aansprakelijk voor schade die is/kan ontstaan als gevolg van vertraagde levering door de vervoerder.

6. Controle en klachten
6.1 Koper dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen
binnen 48 uren nadat koper eventuele onvolkomenheden, gebreken of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, dit schriftelijk kenbaar te maken via het ticketsysteem op onze site. Een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) is daarbij noodzakelijk.
6.2 Klachten kunnen ook worden ingediend per  e-mail :  [email protected]
6.3 Goederen, waarover wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, vlek- en rookvrij  en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Vrijgezellenfeest-kleding.nl© voor nader onderzoek aan Vrijgezellenfeest-kleding.nl© of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Vrijgezellenfeest-kleding.nl© op kosten van de wederpartij. Na onderzoek van de klacht wordt bepaald of stornering van de verzendkosten en schade vergoed kan worden.

7. Ruilen of geld terug
7.1 In geval van consumentenkoop, heeft wederpartij gedurende 14 dagen na de ontvangst van het goed het recht de goederen te retourneren of ter ruiling terug te zenden. Als ontvangstdatum geldt het moment van aflevering door de pakketdienst, waarbij de bijgeleverde Track&Trace gegevens als bewijslast gelden.
7.2 De koper  dient Vrijgezellenfeest-kleding.nl per omgaande doch uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de goederen telefonisch of per e-mail te informeren over een voorgenomen ruiling.
7.3 Bij ruilen of retourneren van de goederen dienen deze , onbeschadigd, ongebruikt, vlek- en rookvrij, en vrij van onaangename geuren, in originele verpakking en voorzien van alle labels te zijn.
7,4 Het garantielabel (warranty-tag) dient met de originele bevestiging, bevestigd te zijn aan het kledingstuk. Goederen zonder of met verwijderde warranty-tag worden niet geruild nog teruggenomen. De warranty-tag geldt als bewijsvoering dat het kledingstuk niet door wederpartij is gebruikt.
7.5 Goederen die worden teruggestuurd of geruild, dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Goederen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd worden niet in behandeling genomen.
7.6 Goederen kunnen worden geretourneerd aan:


Bema Shopping B.V.
Postbus 8074
5901 AB Venlo

De goederen dienen uiterlijk op de 8e dag na ontvangst als omschreven in artikel 7.1 in bezit van Bema Shopping B.V. te zijn.
7.7 Vrijgezellenfeest-kleding.nl zal mits wordt voldaan aan het in artikel 7.1 en 7.2 gestelde, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na de terugzending zorg dragen voor ruiling van in prijs vergelijkbare goederen naar wens van de koper of naar wens van de klant overgaan tot terug betaling van het orderbedrag of een deel daarvan.
7.8 Het passen van de kleding is toegestaan.
7.9 Conform EU-richtijn voor kopen op afstand is geen ruiling mogelijk voor maatwerkbestellingen, en producten die specifiek op specificatie van de koper door Vrijgezellenfeest-kleding.nl moeten worden gemaakt of besteld.
7.10 Het retourneren van >3 (gelijke) kostuums kan alleen als dit vooraf besproken is. Indien u voor een groep besteld is het raadzaam er eerst van iedere maat een te bestellen.


8. Aansprakelijkheid Vrijgezellenfeest-kleding.nl©
8.1 Vrijgezellenfeest-kleding.nl© is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan welke wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Vrijgezellenfeest-kleding.nl© sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is Vrijgezellenfeest-kleding.nl© niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.
8.2 Vrijgezellenfeest-kleding.nl© is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 De aansprakelijkheid van Vrijgezellenfeest-kleding.nl© is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de
betreffende levering, met een maximum van € 5.000, -
8.5 Wederpartij zal Vrijgezellenfeest-kleding.nl© vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op Vrijgezellenfeest-kleding.nl© af.

9. Gedeeltelijke nietigheid, Afstand
9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter
vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd
in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan,
niet vernietigbaar/nietig is.
9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Vrijgezellenfeest-kleding.nl©, brengt dit niet mee dat Vrijgezellenfeest-kleding.nl© afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.
 
10. Verklaring gemachtigd te zijn tot het aangaan van een koopovereenkomst:
10.1 Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verklaart koper 18 jaar of ouder te zijn en daarmee bevoegd is om een wettelijk gerechtigde koopovereenkomst aan te gaan. Daar waar koper jonger is dan 18 jaren verklaart koper toestemming te hebben van zijn of haar ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger tot het aangaan van de koopovereenkomst.

11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
11.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Vrijgezellenfeest-kleding.nl© en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Roermond is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

12. Voorwaarden achteraf betalen

A. Algemene voorwaarden "achteraf betalen"

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van "achteraf betalen". Als u gebruik maakt van "achteraf betalen", verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Voorwaarden gebruik "achteraf betalen":

1. De producten en/of diensten van vrijgezellenfeest-kleding.nl zijn afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

2. Om de financiële risico's van de betaaloptie "achteraf betalen" te beperken, wordt de bestelling via Buckaroo door Intrum Justitia getoetst. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of de aanvraag voor de achteraf betaling geaccepteerd wordt. Als gevolg van de acceptatie dient u te betalen op de manier zoals nader in deze voorwaarden beschreven. vrijgezellenfeest-kleding.nl wijst Intrum Justitia aan als degene aan wie moet worden betaald.

3. Indien betaaloptie "achteraf betalen" niet wordt geaccepteerd, dient u de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Intrum Justitia, zodat u direct weet of de aanvraag geaccepteerd wordt;

5. U bent verplicht <naam Merchant invullen> op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailwijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/of e-mailwijziging blijft u gehouden het openstaande saldo te voldoen. Adres- en/of e-mailwijzigingen kunnen via de website van vrijgezellenfeest-kleding.nl per e-mail of schriftelijk aan de Klantenservice van vrijgezellenfeest-kleding.nl worden doorgegeven;

6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/ bemiddeling, niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure of aanvraag loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling, een onder curatelestelling of enig traject van schuldsanering in welke vorm dan ook

 

De wijze van betalen

1. Intrum Justitia heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna ook een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Zorg ervoor dat u op tijd betaalt conform de instructies vermeld op de factuur of via de e-mail met betaalkoppeling. U voorkomt dat incassokosten aan u in rekening gebracht worden bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

2. Voor het ontvangen van de e-mail dient u een geldig en correct e-mailadres op te geven. Indien u geen geldig en correct e-mailadres opgeeft, dan ontvangt u geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. U bent verplicht het e-mailadres dat u opgeeft op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo te controleren.

3. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen door u aan en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens vrijgezellenfeest-kleding.nl respectievelijk Intrum Justitia, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens vrijgezellenfeest-kleding.nl respectievelijk Intrum Justitia wordt erkend.

 

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo ontvangen te zijn.

2. Indien u niet binnen 14 (veertien) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Intrum Justitia al dan niet namens vrijgezellenfeest-kleding.nl het recht buitengerechtelijke incassokosten alsmede rente in rekening te brengen.

4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van de incassokosten alsmede de rente bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mail adres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten en rente.

5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten en rente) betaalt, dan draagt vrijgezellenfeest-kleding.nl overeenkomstig deze algemene voorwaarden, 35 (vijfendertig) dagen na factuurdatum, de gehele Vordering jegens u ook juridisch over aan Intrum Justitia.

6. U bent verplicht Intrum Justitia op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailwijziging gedurende de periode dat u verplicht bent het verschuldigde bedrag te betalen. Zolang Intrum Justitia geen adreswijziging van u hebt ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.

7. Het doorgeven van adres- en/of e-mailwijzigingen aan Intrum Justitia kan schriftelijk. De adresgegevens vindt u terug op de website www.intrum.nl onder Contact.

8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Intrum Justitia van iedere volgende aanvraag van u voor de betaaloptie "achteraf betalen".